Showing all 4 results

Chế Phẩm Sinh Học

BIO-RA

Chế phẩm là hỗn hợp vi sinh vật hữu ích có khả năng phân hủy nhanh hợp chất xenluloza trong… 30.000

Chế Phẩm Sinh Học

CHẾ PHẨM MYCORRHIZA

Nâng cao sức chịu hạn và các điều kiện bất lợi (mặn, phèn) của cây trồng Tạo bầu cây khỏe,… 60.000

Chế Phẩm Sinh Học

HATIBIO

HATIBIO là chế phẩm chứa bộ vi sinh vật hữu ích bao gồm: Bacillus subtilis; Lactobacillus sp; Saccharomyces sp với… 30.000

Chế Phẩm Sinh Học

HATIMIC

HATIMIC là chế phẩm chứa bộ vi sinh vật hữu ích bao gồm: Bacillus subtilis; Lactobacillus sp; Saccharomyces sp; với… 30.000