Tiền thân là “Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trực thuộc Sở KHCN&MT tỉnh Hà Tĩnh” đến 20-10-2003 được đổi tên thành “Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Hà Tình” trực thuộc sở KH&CN Hà Tĩnh theo Quyết định 2407/2003/QĐ/UB-TC của UBND tỉnh Hà Tĩnh. Nay được đổi tên thành ” Trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Hà Tĩnh” theo quyết định số: 3515/QĐ-UBND ngày 28-12-2023 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
-> Quyết định số: 2407/2003/QĐ/UB-TC ngày 20-10-2003
-> Quyết định số: 3515/QĐ-UBND ngày 28-12-2023
I. Vị trí, chức năng

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi là Trung tâm). Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của Sở Khoa học và Công nghệ về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động; đồng thời chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan chuyên ngành thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có thẩm quyền.
Trung tâm có chức năng nghiên cứu, ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ, tư vấn, dịch vụ và sản xuất kinh doanh các sản phẩm khoa học công nghệ.
Trung tâm có tư cách pháp nhận, cỏ con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn
1. Tham gia xây dựng các văn bản pháp luật, các chương trình, kế hoạch về ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch nhiệm vụ dài hạn, hằng năm và tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt; tổ chức theo dõi, đánh giả, tổng kết, báo cáo định kỳ về hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ tại địa phương.
2. Tổ chức hoạt động hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong phạm vi, chức năng nhiệm vụ được giao.
3. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, triển khai ứng dụng thanh tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường. Thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm đào tạo, chuyển giao, thương mại hoa và nhân rộng các kết quả của để tải và dự án sản xuất thử nghiệm. Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm mới, các chế phẩm sinh học, phân bón, các giống cây trồng, vật nuôi và các sản phẩm khoa học công nghệ khác.
4. Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức khoa học và công nghệ trong và ngoài nước.
5. Thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, các dịch vụ sự nghiệp công, các hoạt động sự nghiệp phục vụ công tác quản lý nhà nước do Sở Khoa học và Công nghệ giao hàng năm. Thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng. tập huấn, đào tạo nghề; các hoạt động tư vấn, môi giới, xúc tiến chuyển giao công nghệ và cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ và sản xuất kinh doanh các sản phẩm khoa học công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
6. Được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công tác tổ chức, nhân sự, tải chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật. phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tính và của Sở Khoa học và Công nghệ. Được phép liên doanh, liên kết, huy động vốn để tiến hành hoạt động khoa học công nghệ và sản xuất kinh doanh theo quy định của pháp luật.
7. Duy trì và vận hành Sản Giao dịch công nghệ và thiết bị Hà Tĩnh, tham gia và tổ chức thực hiện các hoạt động trình diễn, kết nối cung cầu công nghệ; tổ chức hội nghị, hội thảo, triển lãm giới thiệu quảng bá công nghệ và kinh doanh các sản phẩm công nghệ. Xây dựng và cung cấp dữ liệu về công nghệ, chuyên gia công nghệ phục vụ công tác quản lý và hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh đổi mới công nghệ: khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân; tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;
8. Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng các công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng phù hợp với địa phương. Xác định nhu cầu cần hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, nhu cầu ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ tại địa phương; thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân đổi mới công nghệ.
9. Thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế, hợp tác nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật.
10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định và phản công, phân cấp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
11. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, công tác văn thư lưu trữ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0917554678

Chat With Me on Zalo